Tông Đồ và Bác Ái

Trong tháng qua một số anh em cộng đoàn chúng ta, có cơ hội đi thăm viếng gia đình người đau yếu, ước mong trong những ngày tới được nhiều quí bác và quí anh chị cùng tham gia chia sẽ những người đau yếu và  neo đơn trong cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa an ủi và chữa lành hồn xác cho họ. Kính mong mọi người cùng tham gia.

Xin liên lạc:

Anh Nguyễn Thanh Tâm, Điện Thoại  951-834-7436  
Ċ
Admin !,
Dec 27, 2011, 11:37 AM
Ċ
Admin !,
Mar 14, 2012, 1:06 PM
Ċ
Admin !,
Mar 11, 2011, 11:42 PM
Ċ
Admin !,
Apr 14, 2010, 12:15 AM
Ċ
Admin !,
Apr 14, 2010, 12:55 AM
Ċ
Admin !,
Apr 14, 2010, 11:48 AM
Ċ
Admin !,
Apr 14, 2010, 12:57 AM
Ċ
Admin !,
Dec 27, 2011, 11:41 AM
Comments