Tiệc & Thánh Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục của Cha Quản Nhiệm


Comments