Thánh Lễ Việt Nam

Lễ Tiếng Việt Nam Thứ Bảy

Thánh Lễ: 7:30PM - 7:30PM tai37450 Whispering Heights Parkway
Giải Tội: 30 phút trước giờ lễ
Tập Hát Cộng Đoàn: 7:00PM - 7:30PM 
Giáo Lý: 1 giờ 30 phút trước giờ lễ 

Address: 
37450 Whispering Heights Parkway

Blessed Teresa of Calcutta Catholic Church


Comments