Cộng Đoàn La Vang chúc mừng hai bé rửa tội

posted Apr 10, 2010, 12:53 AM by Admin !   [ updated Apr 13, 2010, 1:15 AM ]
Cộng Đoàn La Vang chúc mừng hai bé: Maria Tiffany Trần con của Anh Chị Chuẩn Nguyệt và Cháu của Bác Cao: Peter Aiden Nguyễn.  Coi hình ảnh của hai bé xin nhấp(click) vào đây 
Comments