Hình Ảnh Tang Lễ cho Cụ Ông Phêrô Trần Văn Thúc

posted Dec 20, 2011, 11:50 AM by Admin !   [ updated Dec 20, 2011, 12:15 PM ]
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang xin chia buồn cùng với gia quyến của Cụ Phêrô Trần Văn Thúc
Comments