Đọc Kinh Mân Côi

Nhằm tạo điều kiện cho những gia đình lân cận nhà thờ, chương trình đọc kinh mân côi thứ bảy đầu tháng, đã được khởi sự vàolúc 7:00PM, tại nhà thờ trước khi ca đoàn tập hát. Xin kính mời mọi người tham gia.
Tuy nhiên đọc kinh Liên Gia vẫn được khích lệ.  

Xin

Liên Lạc: 


Chị

Vũ Thị Kim Oanh, Điện Thoại:  (951) 375-6687    
Ċ
Admin !,
May 18, 2012, 5:26 PM
Comments