Ca Đoàn Thánh Linh

Chương trình sinh hoạt:

• Địa Điểm:  Trailer sau lưng Nhà Thờ tại 36515 Briggs Rd., Murrieta, 92563 CA.


• Thời Gian:  Ca đoàn tập hát vào tối thứ Bảy. Lúc 7:00PM


Chúng tôi luôn chào đón các ca viên, anh chị em muốn tham gia vui lòng:

• Liên Lạc:

   

Anh Nguyễn Quang Dung: (951) 375-9374  Email:  catruong@cddmlv.com

hoặc Anh Lê Phước Thiện: 
951-775-2222 

• Trước thánh lễ, ca đoàn sẽ tập dượt cùng cộng đoàn, anh chị em vui lòng đi sớm 30 phút trước thánh lễ.
Comments