Ban Thủ Quỹ

Bắt đầu từ tháng 10/2010, tất cả những số tiền đóng góp được sẽ gom chuyển vào để trong trương mục của nhà xứ.  Trương mục này sẽ có thời hạn từ 6/2010 - 6/2011 (khoảng một năm), sau mỗi hạn kỳ sẽ bắt đầu lại một trương mục mới từ con số 0.  Từ nay tất cả mọi chi phí sẽ cần phải có  hoá đơn (receipt) để được hoàn tiền lại từ nhà xứ. Để biết thêm chi tiết .
Xin liên lạc: 

Chị Đoàn Phương Thoại  (858) 206-5795  Email: thoaidoan@yahoo.com 

Comments