Ban Phụng Vụ 2014-2016

Ban Phụng Vụ 2014-2016

Chúng tôi luôn chào đón 

các  

Cộng Tác Viên, 

Cộng Tác Viên trong ban Phục Vụ Thánh Thể  

và  

các  T

hành Tác Viên Lời Chúa.  Anh chị em muốn tham gia xin vui lòng.  

Liên Lạc:   


Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Q. Dung     951-375-9374

Thánh Thể: Vũ T Kim Oanh    951-375-6687

Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm    951-834-7436
Phòng Thánh: Hà Đỗ                 760 547-3444
Phòng Thánh: Chris Phan        951-816-2889
Lời Chúa:  Anh Tuấn Anh Hồ          714-837-0398   

Thánh Nhạc:Nguyễn Q.Dung 951-375-9374
Giáo lý :      Trí Mai                 951-795-0120
TruyềnThông: Nguyễn B. Sương 858-206-5795Comments