Bản Tin hằng tuần năm 2016 link

Blessed Teresa of Calcutta Catholic Church


Ban Phụng Vụ 2014-2016:

Xin thông báo Thánh Lễ  Tiếng Việt của chúng ta sẽ cử hành vào mỗi thứ Bảy lúc 7:30PM hàng tuần. Lớp giáo lý và lớp tiếng Việt (2016-2017) sẽ thay đổi vào lúc 4:30PM đến 7:30PM vào thứ Bảy hàng tuần.